‘Nooit kunnen bedenken wat een bewogen jaar het zou worden’

2018 was voor Eric Bakker het jaar waarin hij voorzitter werd van brancheverenging VRB. Dat heeft hij geweten: het was een bewogen jaar voor de rijschoolbranche, alleen al vanwege de aanpassing van de WRM. In zijn eindejaarscolumn voor RijschoolPro blikt hij terug. 

“Toen ik op 26 januari 2018 de voorzittershamer uit handen van Peter van Neck ontving, die tot dat moment VRB voorzitter was, had ik niet kunnen bedenken wat een bewogen jaar het zou worden.

Onze Algemene Ledenvergadering begon met Petra Delsing en René Verstraeten als gastsprekers. Zij benadrukten de fijne samenwerking met de VRB. We hebben veel inspanning verricht met betrekking tot de AVG wetgeving, wat resulteerde in documenten die onze leden via de website konden downloaden. Dat leverde veel positieve reacties op, vooral omdat velen er tegen op zagen hoe men dit in het vat moest gieten en dan is het toch een cadeautje wanneer je branchevereniging je zoveel werk uit handen neemt.

Ons bestuurslid Nico van Swam koos er jammer genoeg voor om vanaf 1 juli zijn werkzaamheden voor de VRB te beëindigen. Hij heeft in de afgelopen jaren zijn steentje meer dan bijgedragen en wij konden niets anders doen dan zijn besluit respecteren. Gelukkig kunnen we nog regelmatig een beroep op hem doen.

De Eigen Verklaring veranderde in de Gezondheidsverklaring, voor velen even wennen, ook al is het maar een naam.

De twijfel die er nog heerste bij het opstarten van de werkgroep Eerlijke Verdeling bleek dus uiteindelijk onterecht te zijn

Op 13 september lanceerde minister Cora van Nieuwenhuizen de campagne MONO om het bellen in het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Het zal nog moeten blijken of het een succes is, gezien de korte tijd dat de campagne nog maar loopt. Als VRB juichen we dit initiatief van harte toe.

Ons aspirant bestuurslid Jos van Zuylen zette zich direct flink in voor het CCV segment, waardoor de eerlijke verdeling van de beschikbare capaciteit zijn beslag heeft gekregen. Niet alleen de gevestigde grote opleiders konden capaciteit inkopen, maar diegenen die slechts één vrachtwagen in wilden zetten kwamen ruimschoots en eerlijker aan bod. De twijfel die er nog heerste bij het opstarten van de werkgroep Eerlijke Verdeling bleek dus uiteindelijk onterecht te zijn, want het werkt!

De VRB stond eveneens aan de wieg van het ontwikkelen van de TOP tips, een voorlichtingscampagne van het CBR over de keuze van een rijschool. Er moet nog steeds het een en ander verbeterd worden, maar vooralsnog is het succesvol te noemen.

Er zijn mensen die wel eens vragen: ”Wat doen ze nou eigenlijk bij die VRB?” Daarom zijn we gestart met een lijst in de nieuwsbrieven waar het bestuur zoal naar toe gaat om mee te praten, om onze ideeën in te brengen en oplossingen aan te dragen bij verschillende partijen, van het CBR tot de Tweede Kamer en alles wat daar tussen in zit. En ondanks dat ook enkele van onze bestuursleden het privé voor hun kiezen hebben gehad, door ziekte en verlies van dierbaren ging alles toch door. Het zou fijn zijn als diegenen die via sociale media ongenuanceerd hun mening geven en dat zelfs zo nu en dan op de man spelen er eens aan zouden denken dat ook de bestuursleden maar mensen zijn, die het prettiger zouden vinden om respectvol behandeld te worden. Dat doen wij namelijk ook, en daar kom je het verst mee. VRB, je kunt het ook lezen als Verdraagzaam, Respectvol en Beschaafd.

Als alles zo was gegaan zoals wij hadden voorbereid, was de afschaffing van de tweede praktijkbegeleiding in juli 2019 definitief geworden

En ja, dan het andere hete hangijzer, waarvan ik bij mijn aantreden had gehoopt dat alles voor het einde van mijn eerste voorzittersjaar rond zou zijn, de wijziging van de WRM. We hebben er de afgelopen jaren (!) samen met Bovag rijscholen en de FAM keihard aan gewerkt om alles tot in de details uit te werken en tot een goed voorstel te komen om vooral de branche vanaf het startpunt te verbeteren. Als alles zo was gegaan zoals wij hadden voorbereid, was de afschaffing van de tweede praktijkbegeleiding in juli 2019 definitief geworden. De afschaffing is nu weliswaar eveneens een feit, alleen is er vanwege een ingediend amendement op voordracht van anderen een andere eis bijgekomen, namelijk het afschaffen van de sanctie.

Daardoor loopt nu helaas de verandering en uitwerking van de wetgeving veel vertraging op, en moeten jammer genoeg een aantal collega’s toch nog hun tweede praktijkbegeleiding gaan doen, terwijl zij dachten al klaar te zijn voor de komende vijf jaar. Het is zoals het is, en wij willen met een frisse blik de toekomst tegemoet gaan. Wij gaan ons als VRB dan ook zeker weer inzetten voor een uitwerking van de wetgeving die recht doet aan het mooie vak van rijinstructeur. Ons doel is en blijft dat wij willen zorgen voor een professionele branche, waarin elke serieuze opleider een goede boterham kan verdienen, met beleg erop.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen, en alle goeds en veel leskilometers voor 2019. Het bestuur van de Vereniging Rijschool Belang.”

Eric Bakker,
Voorzitter VRB.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Tue, 25 Dec 2018 07:53:20 +0000

Klimaatakkoord: subsidie van 6.000 euro voor elektrische auto

Er komt een aanschafsubsidie van 6.000 euro voor elektrische auto’s. Dat is een van de maatregelen uit het concept-Klimaatakkoord dat vrijdag is gepresenteerd. Elektrische personenauto’s moeten concurrerend worden rond het jaar 2025. Ook wordt de komende tien jaar de laadinfrastructuur verder uitgerold.

Doel van het Klimaatakkoord is de uitstoot van CO2 in 2030 met 49 procent te verminderen ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot met 95 procent zijn afgenomen. De plannen op het gebied van mobiliteit zijn samengesteld door de Mobiliteitstafel, bestaande uit afgevaardigden van onder meer Bovag, ANWB, Rai en TLN.  De prioriteit ligt op elektrificeren en de inzet van hernieuwbare brandstoffen.

De maatregelen van de Mobiliteitstafel moeten invulling geven aan de doelstelling uit het regeerakkoord, om in 2030 alle nieuwe personenauto’s emissieloos te laten zijn. Wordt dit doel bereikt, dan betekent dat er 2 miljoen elektrische auto’s in Nederland rondrijden in 2030. Daar zijn wel 1,8 miljoen laadpunten voor nodig.

BPM en aanschafsubsidie

Voor particuliere uitstootvrije auto’s komt een aanschafsubsidie die begint met 6.000 euro per auto in 2021 en daalt naar 2.200 euro in 2030. Deze aanschafsubsidie is beschikbaar voor nieuw verkochte auto’s tot een maximum van 60.000 euro.

Emissieloze auto’s blijven vrijgesteld van het betalen van de BPM tot en met 2024. Vanaf 2025 betalen zij een vaste voet van 350 euro per auto. Deze auto’s blijven tot 2025 ook vrijgesteld van het betalen van de motorrijtuigenbelasting (MRB). Vanaf 2025 moet een oplopend percentage van de MRB worden betaald, beginnend bij 25 procent in 2025 tot 45 procent in 2030.

Voor zakelijke emissieloze auto’s wordt over een maximum van 50.000 euro van de catalogusprijs (voor batterij-elektrisch) een verlaagde bijtelling gehanteerd. De verlaagde bijtelling begint bij 8 procent in 2021 en stijgt van 10 procent in 2023 en 2024 door naar 20 procent in 2030.

Accijns diesel en benzine verhoogd

Om het rijden op fossiele brandstoffen te ontmoedigen, worden vanaf 2020 de accijnzen op benzine en diesel met 1 cent verhoogd. In 2023 zullen de accijnzen op diesel opnieuw met 1 cent worden verhoogd.

Lees hier alle plannen op het gebied van Mobiliteit uit het Klimaatakkoord.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Mon, 24 Dec 2018 12:40:15 +0000

De 10 trends binnen de rijschoolbranche volgens Bovag

Hoe moeten rijscholen omgaan met de hevige concurrentie binnen de rijschoolbranche? Hoe komen zij aan goed personeel? En welke kansen biedt de vergrijzing van de samenleving? Bovag heeft een handboek samengesteld voor haar leden met tien belangrijke trends binnen de branche. Ook wordt advies gegeven over hoe ondernemers hierop kunnen inspelen.

Bovag heeft onderzoeksbureau Jester Strategy in kaart laten brengen wat er de komende jaren op de rijschoolbranche afkomt. Vervolgens is een trendrapport gemaakt met concrete tips waarmee de Bovag-leden direct aan de slag kunnen gaan. “De belangrijkste les: maak nu keuzes en pak de kansen die alle veranderingen met zich mee brengen.”

De tien trends uit het rapport:

  1. Veranderende voertuigtechnologie
  2. Veel toetreding en concurrentie
  3. Tekort aan geschikt personeel
  4. Groeiend belang van marketing en social media
  5. Schaalvergroting in de transportsector
  6. Zorgen om verkeersveiligheid en sturing op kwaliteit
  7. Veeleisendheid van generatie Z
  8. Beweeglijkheid van de economie
  9. (Technologische) vernieuwing in scholing en onderwijs
  10. Toename (kapitaalkrachtige) ouderen

Lesprijzen onder druk

Het rapport schetst allereerst de branche anno 2018. Die is sterk gefragmenteerd, concludeert Bovag. “Jaarlijks neemt het CBR grofweg 500.000 praktijkexamens af. De examenkandidaten worden opgeleid door ongeveer 6.800 rijscholen, en er zijn ruim 14.000 WRM-instructeurs. Hoewel de aantallen instructeurs en rijscholen inmiddels dalen, maken deze cijfers duidelijk dat de gemiddelde bedrijfsgrootte klein is. Een rijschool leidt jaarlijks gemiddeld 62,5 leerlingen op voor een praktijkexamen (inclusief herexamens).”

Het aantal instructeurs per rijschool is gemiddeld nog geen 2. Daarentegen ziet Bovag dat minder dan 5 procent van de rijscholen meer dan 100 examens begeleidt, en goed is voor 32 procent van het aantal examens. “Wat we ook zien, is dat de rijlesprijzen onder druk staan. Waar de algemene consumentenprijzen de laatste jaren stijgen, dalen de rijlesprijzen. Dat zet een gezonde bedrijfsvoering onder druk.”

Concurrentie

Bovag noemt ook de hevige concurrentie op lesprijzen. “Het gevolg van de lage toetredingsdrempels is een grote hoeveelheid nieuwe rijscholen die zich niet verbinden aan brancheverenigingen of op andere wijze aan kwaliteitsverbetering en professionalisering werken. Het feit dat veel nieuwe toetreders geen kosten calculeren voor zaken als pensioenopbouw, afschrijving van materieel of opleiding van instructeurs, maakt dat ze uurtarieven hanteren die op lange termijn niet houdbaar zijn.”

Dit zorgt voor hevige concurrentie op prijs en druk op de bedrijfsvoering van gevestigde partijen, schrijft Bovag. “Daardoor komt bijvoorbeeld de beloning van instructeurs onder druk te staan, wat het lastig maakt om goed personeel te vinden.” Een van de tips: profileer op andere zaken dan op prijs. “Een interessant kanaal daarvoor is het voorlichten van ouders over het belang van nieuwe hulpmiddelen, goed getrainde instructeurs en een juiste combinatie van de theorie- en praktijkopleiding.”

Nieuwe technologie

Ook kan elektrisch rijden en de inzet van rij-ondersteunende technologieën kansen bieden. “Deze ontwikkelingen bieden veel kansen voor ondernemers, ook wanneer beheersing van nieuwe technologieën nog geen onderdeel is van de exameneisen van het CBR.” Rijscholen kunnen dan denken aan cursussen in samenwerking met dealers voor particulieren die een elektrische auto of een auto met ADAS aanschaffen. Daarnaast kunnen voor beroepschauffeurs nieuwe code 95-cursusmodules worden ontworpen rond de inzet van nieuwe aandrijftechnologie.

Oudere generatie

Voor rijscholen zijn er volop kansen in het bijscholen van ouderen, ziet Bovag. Ook voor andere vervoersmiddelen: elektrische fietsen, scootmobiel en scooters. “In het kader van verkeersveiligheid liggen samenwerkingen voor de hand met bijvoorbeeld gemeenten, verzekeraars en zorgpartijen. Dergelijke samenwerkingspartners kunnen onder meer subsidiëren, financieren en doorverwijzen naar rijscholen.” Rijscholen kunnen bijvoorbeeld opfriscursussen en andere specifieke verkeersveiligheidscursussen aanbieden voor senioren. Ook kunnen ze hun zorgen uit handen nemen wat betreft (her)keuring door het CBR.

Het rapport gaat verder ook in op de thema’s personeel, conjunctuur, de nieuwe generatie leerlingen, de transportsector en marketing. Frank Hoornenborg, voorzitter Bovag Rijscholen: “Hoe de toekomst er exact uitziet, weet niemand. Wel is het belangrijk om nu duidelijke keuzes te maken. Vind uit wat je onderscheidend vermogen is of zou moeten zijn, om te voorkomen dat je gevangen blijft in een vechtersmarkt. Keuzes maken loont. Ons rapport biedt veel inzicht in concrete kansen, die ondernemers zélf of samen met collega’s kunnen oppakken . Het is aan de rijschoolondernemer om het verschil te gaan maken.”

Lees ook: ‘Rijopleiding juist door technologische snufjes belangrijker dan ooit’

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Wed, 19 Dec 2018 12:40:32 +0000

Rijscholen zien appverbod voor instructeurs niet zitten

Dat rijinstructeurs straks niet meer mogen bellen en appen tijdens de rijles wordt niet enthousiast ontvangen door de rijschoolbranche. Uit een poll van RijschoolPro, waar 470 lezers op hebben gereageerd, bleek dat 64 procent een verbod op (handheld) telefoongebruik geen goed idee vindt. Die uitkomst leidt weer tot grote verbazing bij de voorstanders.

Rijinstructeurs mogen op dit moment hun telefoon gebruiken tijdens het lesgeven, op grond van een uitzonderingsbepaling in het RVV 1990. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat rijinstructeurs die hun telefoon gebruiken tijdens het lesgeven, een verkeerd voorbeeld geven aan de beginnende bestuurder en wil daarom het handheld telefoongebruik door instructeurs verbieden en gaat hiervoor in overleg met de rijschoolbranche. Dit is een van de maatregelen uit het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021.

Een goede instructeur kan multitasken en weet bij welke leerling hij of zij meer moet opletten als bij de ander.

Op de vraag of het verbod een goed idee is, werd veel gereageerd door lezers van RijschoolPro. Met name de zzp’ers zien problemen in het verbod. Zij hebben geen kantoormedewerkers die vragen van leerlingen kunnen opvangen. “Gaat me een hoop nieuwe aanmeldingen kosten! Misschien de minister bij mij kantoor komen zitten”, reageert een rijschoolhouder. “Even serieus: ze slagen vanochtend voor de theorie scooter en willen direct een datum voor praktijk horen. Als ik vervolgens vertel dat ik ze vanavond even terug bel hebben ze ergens anders al een datum!”

“Als een telefoon niet mag, moet ik dan overstappen naar papieren instructiekaart?”, vraagt een ander. “Dat mag dan wel? Wat is dan het verschil qua afleiding? Een goede instructeur kan multitasken en weet bij welke leerling hij of zij meer moet opletten als bij de ander.”

Een leerling hoort alle aandacht van een instructeur te krijgen

Andere rijinstructeurs vinden een ‘appverbod’ niet meer dan logisch, blijkt uit de reacties. “Een rijinstructeur hoort niet met zijn telefoon bezig te zijn tijdens het rijden en een leerling rent echt niet gelijk naar een andere rijschool als jij zegt dat je in de avond terugbelt. Leerlingen begrijpen dat heel goed.”

Een instructeur schrijft dat hij negatief verrast is door de uitkomst van de poll. “Tuurlijk mag je hem gebruiken als je stilstaat (omdat je er geweldig lesmateriaal op kwijt kan). Maar tijdens het rijden kan dit echt niet. Wij moeten het goede voorbeeld geven!”

De brancheverenigingen FAM, VRB en Bovag staan achter het plan van het ministerie. “Een leerling hoort alle aandacht van een instructeur te krijgen”, zegt FAM-voorzitter Ruud Rutten. Branchevereniging VRB is partner van de MONO-campagne tegen het appen in het verkeer. Instructeurs moeten het goede voorbeeld geven aan hun leerlingen, stelt Irma Brauers: “Wij roepen onze leden op het bellen en appen achterwege te laten tijdens de rijles.”

Ook Bovag is partner van MONO. “Een instructeur hoort het goede voorbeeld te geven en daar past telefoongebruik dus niet bij”, zegt Bovag-woordvoerder Tom Huyskens. “Sowieso dient een instructeur zijn ogen en oren bij de leerling en op de weg te houden.” Ook Bovag roept leden op om het telefoongebruik te beperken tot noodgevallen. “Telefoontjes en berichten van klanten kunnen in de meeste gevallen ook op een later tijdstip worden afgehandeld. Zorg dan bijvoorbeeld ook voor een sympathieke tekst op je voicemail die begrip kweekt voor het feit dat je rijles aan het geven bent en dus niet de telefoon kan beantwoorden op dat moment.”

Wij moeten het goede voorbeeld geven

Ook Stichting Yannick is blij met het voorgenomen besluit van het ministerie. Op de Nationale Rijschooldag in september ging de stichting in gesprek met de branche over het telefoongebruik. De stichting is vernoemd naar de 21-jarige Yannick Frijns. Zij werd twee jaar geleden op haar fiets aangereden door een automobiliste die vermoedelijk was afgeleid door haar telefoon. Een dag later overleed Yannick aan haar verwondingen.

Stoppen met het telefoongebruik tijdens de rijles was een van de aanbevelingen van de stichting. “Hier geldt de oude stelregel; goed voorbeeld doet goed volgen”, vertelt Frank Frijns, vader van Yannick. “Tijdens de rijles is de rijinstructeur de autoriteit, niet alleen op gebied van verkeerskennis maar ook met betrekking tot rijgedrag. Het gebruik van de mobiele telefoon tijdens de verkeersdeelname is ‘not done’, en dat moet ook de boodschap zijn van de instructeur aan de leerling.”

Tijdens de workshop waren de deelnemers het hier unaniem over eens, vertelt Frijns. “Ook over het feit dat zij daarmee het enige juiste en verantwoorde verkeersgedrag uitdragen. Onze stichting is dan ook zeer verheugd dat de overheid met ondersteuning van de sector deze maatregel nu heeft afgekondigd. Elk verkeersslachtoffer is er een teveel!”

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Thu, 20 Dec 2018 08:35:50 +0000

‘Het jaar van de doorbraak voor de rijschoolbranche’

RijschoolPro vroeg verschillende organisaties uit de rijschoolbranche een bijdrage te leveren in de vorm van een eindejaarscolumn. Vandaag trapt Ruud Rutten af, voorzitter van Federatie Autorijschool Management (FAM). 

“Zo kort voor de feestdagen daar waar het jaar 2019 met rasse schreden nadert nog even een korte terugblik. Het was een hectisch jaar 2018: wat er allemaal gebeurd is en vooral wat een bergen werk verzet zijn door iedereen.

Het was het jaar van de doorbraak. Ja, zo wil ik het graag noemen. Een doorbraak in de vernieuwing en professionalisering van de rijschoolbranche. Het is nog lang niet voor iedereen zichtbaar. Het lijkt dat er alleen maar gepraat wordt over en weer. Maar niets is minder waar. Nog nooit is er zoveel inzet getoond om onze branche op een hoger niveau te brengen.

Nog nooit zo goed en sterk samengewerkt voor een betere branche

Nog nooit zijn er zoveel mensen en organisaties aan het werk geweest om de kwaliteit en waardering van de rijschool en instructeur op een hoger level te krijgen. Vergis je niet: alle brancheorganisaties inclusief het CBR, IBKI, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en anderen, zoals onze minister, staan open voor verbetering.

Mag ik u erop attenderen dat het jaren geleden is dat wij een minister hebben gehad die zich zo openlijk heeft uitgesproken en aangeeft mee aan de slag te gaan. Mag ik u erop attenderen dat de brancheorganisaties samen met het CBR en IBKI nog nooit zo goed en sterk hebben samengewerkt om van deze branche een betere branche te maken.

Rest mij niets dan eenieder fijne feestdagen te wensen en natuurlijk een voorspoedig en vooral gezond 2019.

Samen sterk.”

Ruud Rutten, voorzitter brancheorganisatie FAM

Lees ook: Ruud Rutten begint aan laatste jaar voorzitterschap FAM

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Mon, 24 Dec 2018 10:21:58 +0000

Praktijkexamen auto op de schop vanaf 25 maart

Het praktijkexamen B gaat per 25 maart 2019 op meerdere punten veranderen. Zo wordt het gebruik van een navigatiesysteem standaard in het praktijkexamen opgenomen en krijgen de bijzondere verrichtingen een update. Dat heeft het CBR vrijdag aangekondigd.

Sinds september 2011 moet elke examenauto een navigatiesysteem hebben. Het gebruik van dit systeem is voor de examinator nu nog een van de drie mogelijkheden waaruit hij kan kiezen voor het examenonderdeel zelfstandig routerijden. Door van de navigatie een standaard onderdeel te maken, wil het CBR aansluiten op de dagelijkse praktijk waarin de meeste Nederlanders navigatieapparatuur in hun auto hebben.

Van de andere mogelijkheden vervalt het rijden naar een oriëntatiepunt (aangegeven plek). De clusteropdracht (steeds drie tot vijf routeopdrachten achter elkaar) komt alleen bij uitzondering nog aan bod, bijvoorbeeld bij uitval van de navigatie.

Bijzondere verrichtingen

Ook komen er veranderingen bij de bijzondere verrichtingen. De stopopdracht verdwijnt en maakt plaats voor recht achteruit rijden. Daarnaast worden de opdrachten voor de bijzondere verrichtingen preciezer. De examenkandidaat krijgt dan bijvoorbeeld niet meer te horen dat hij moet parkeren, maar dat hij moet fileparkeren of parkeren in een haaks of schuin vak.

Tot de overige bijzondere verrichtingen behoren de bocht achteruit rijden, omkeren door te steken, omkeren door een halve draai en de hellingproef. Van deze verrichtingen moeten er nog steeds twee worden uitgevoerd, waarvoor de kandidaat zélf een plek kiest.

Het recht achteruit rijden en de bocht achteruit wordt vanaf 1 juni getoetst. Het CBR wil de rijscholen hiermee tijd geven om dit goed aan te leren.

Situatiebevraging

Verder wordt de situatiebevraging per 25 maart uit het examen gehaald. Volgens het CBR kunnen de examenkandidaten hierdoor uit hun ritme worden gehaald. De situatiebevraging blijft wél een onderdeel van de tussentijdse toets. Daarmee kan het bijdragen aan gevaarherkenning, vooral als hieraan extra aandacht wordt besteed in de rijopleiding. De situatiebevraging blijft ook gehandhaafd bij T-praktijkexamens.

Informatieavonden

Over de aanpassing praktijkexamen B houdt het CBR in januari en februari informatieavonden voor rijscholen. Hierover krijgen zij binnenkort meer informatie.

Naast deze ‘update’ werkt het CBR aan het vernieuwen van het praktijkexamen. Dit is onderdeel van het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021. “We willen allemaal dat het aantal verkeersdoden daalt. Dan moet je ook kijken naar de beginnende bestuurder, en dus ook naar het rijexamen. Meer informatie over hoe we dit vormgeven volgt in de loop van 2019.”

Lees ook: Praktijkexamen CBR wordt vernieuwd

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Fri, 21 Dec 2018 06:03:00 +0000