‘Aanpassing rijopleiding en -examen noodzakelijk’

De rijopleiding, het examen en het ervaringstraject moeten op de schop. Dit gaat gebeuren omdat beginnende bestuurders te vaak verantwoordelijk zijn voor verkeersongevallen. Maatregelen zijn noodzakelijk, schrijft minister Van Nieuwenhuizen van IenW in een brief aan de Tweede Kamer. 

In de rijopleiding en tijdens het examen moet meer aandacht komen voor gevaarpredictie en risicogedrag. Leerlingen moeten bovendien meer worden begeleid en geleidelijk rijervaring opdoen. Ook komen er meer examenmomenten. Concreet zijn de maatregelen nog niet, eerst wordt nagegaan wat de effecten van deze aanpassingen zijn en hoe deze in de praktijk vorm moeten krijgen.

De reden voor de aangekondigde veranderingen ligt in het feit dat het aantal verkeersdoden onder auto-inzittenden in de categorie 18- t/m 24- jarigen relatief hoog is: in 2018 vielen 45 verkeersdoden in deze categorie. Dat blijkt uit de Monitor Verkeersveiligheid 2019. Ook werden vorig jaar 91 verkeersdoden geregistreerd bij ongevallen waarbij een 18- t/m 24-jarige autobestuurder betrokken was.

Niet voldoende

De huidige beleidsmaatregelen, in de vorm van 2toDrive en de beginnersregeling met strafpunten, zijn niet voldoende om de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze groep vraagt extra beleidsinzet. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat schrijft dit in een verzamelbrief over verkeersveiligheid aan de Kamer. Op woensdag 18 december zou er een algemeen overleg over de verkeersveiligheid plaatsvinden, het overleg is uitgesteld tot nader order.

Onderzoek naar nieuwe maatregelen

Ter voorbereiding op een nieuwe aanpak van de beginnende bestuurder is een (internationaal) literatuuronderzoek uitgevoerd en hebben gesprekken met de SWOV plaatsgevonden. Uit dat onderzoek is een overzicht gekomen van de problematiek en de maatregelen voor jonge, beginnende bestuurders.

Daarna is samen met TeamAlert een onderzoek uitgevoerd. Voor dit onderzoek is de doelgroep ondervraagd, net als enkele stakeholders. Het onderzoek richtte zich op het draagvlak voor maatregelen, mogelijke barrières en ideeën over hoe nieuwe maatregelen het beste uitgevoerd kunnen worden.

Gevaarpredictie en risicogedrag

Er zou met name draagvlak zijn voor aanpassing van de rijopleiding en voor extra maatregelen ná het behalen van het rijbewijs. Die maatregelen richten zich vooral op de harde kern van overtreders. Meer specifiek blijkt er veel draagvlak te zijn voor meer aandacht voor gevaarpredictie en risicogedrag van de leerling in het opleidings- en examentraject, meer begeleid en geleidelijk rijervaring opdoen en meerdere examenmomenten.

Proeftuinen

Concreet zijn al deze plannen voor maatregelen nog niet, er is meer voorbereiding nodig. Daarom worden proeftuinen voor de praktijktoetsing van een vernieuwd opleidings-, ervarings- en examentraject opgezet. Ook wordt in overleg met diverse stakeholders bekeken hoe de aanpak verder moet worden doorontwikkeld.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 19 Dec 2019 09:44:48 +0000

Engelse profvoetballers krijgen rijopleiding in snelle bolides

Het aantal auto-ongelukken waarbij profvoetballers zijn betrokken, vaak met snelle sportwagens, deed in Engeland alarmbellen rinkelen. Spelers van de Premier League kunnen daarom (vrijwillig) een rijopleiding volgen op het circuit van Millbrook bij Londen. De voetballers leren er omgaan met snelle bolides en met zware terreinwagens.

Zo af en toe komt het in het nieuws voorbij. Een voetballer met een snelle wagen die wordt gepakt vanwege hard rijden of rijden onder invloed. Deze zomer mocht de Belgische Kylian Hazard zijn rijbewijs inleveren nadat hij 240 reed op de snelweg en de Spaanse Antonio Reyes (ooit sterspeler bij Arsenal) kwam in Spanje om het leven door een crash waarbij hij 237 km/uur reed.

Risicogroep

Jonge profvoetballers zijn een risicogroep achter het stuur, dat wijzen verschillende studies uit. Vanwege hun leeftijd zijn het onervaren bestuurders en met het inkomen wat bij een profspeler hoort kopen ze vaak snelle wagens, die anders reageert op de weg dan een doorsnee personenwagen. Topsporters worden in hun prestaties mede gedreven door adrenaline, en die adrenaline wordt vaak ook buiten het speelveld opgezocht.

Spelers uit de Premier League krijgen daarom een rijopleiding aangeboden op het circuit van Millbrook bij Londen. De opleiding wordt gegeven in samenwerking met een leverancier van exclusieve wagens. De voetballers leren er rijden in sportwagens en zware terreinwagens. De vaardigheden waarin de spelers worden getraind zijn: concentratie, controle, evenwicht en anticipatie. Volgens de instructeurs zijn dat dezelfde vaardigheden die ze op het veld nodig hebben.

Nederlandse spelers

De KNVB laat weten dat er in Nederland geen vergelijkbare organisatie actief is. Wel zijn er clubs die een cursus of rijopleiding voor hun spelers regelen. Zo kreeg de A-selectie van AZ in juni gezamenlijk les, zij deden mee met de BMW Driving Experience. De spelers van Ajax worden regelmatig opgeleid door de ANWB Rijopleidingen.

Foto: Marco Bizot en Ron Vlaar van AZ.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Mon, 23 Dec 2019 06:32:42 +0000

Kosten voor vervangend rijbewijs lopen per gemeente flink uiteen

Rijbewijs verloren of gestolen? De kosten voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs zijn afhankelijk van de gemeente waarin je woont en schommelen tussen 32,95 euro en 102,45 euro. Bij een spoedaanvraag komt daar nog eens zo’n 34 euro bovenop. 

Mensen die hun rijbewijs willen vervangen krijgen te maken met verschillende kosten. Zo is er een maximumtarief van 39,78 euro vastgesteld, dat gemeenten voor de standaardaanvraag van het rijbewijs mogen hanteren. Vergelijkingssite Independer bracht voor alle Nederlandse gemeenten in kaart wat een nieuw rijbewijs kost bij verlies, inclusief bijzondere tarieven en aanvullende toeslagen.

Extra kosten

Sommige gemeenten rekenen een lager tarief en een enkele gemeente hanteert zelfs een iets hoger tarief. Daarnaast brengen gemeenten een ‘rijkskostencomponent’ in rekening. Dit is een vastgesteld bedrag van 9,70 euro. Ook in de zogenaamde vermissingskosten zijn grote verschillen te zien. Deze kosten voor vermissing of diefstal mogen gemeenten sinds 2014 niet langer in rekening brengen voor verloren of gestolen reisdocumenten en ID-kaarten. Maar bij rijbewijzen mogen gemeenten wel vermissingskosten in rekening brengen. Ongeveer een op de drie gemeenten doet dit ook. Elke gemeente mag zelf bepalen hoe hoog die kosten zijn. In de gemeente Arnhem liggen de vermissingskosten met 63 euro het hoogst. De vermissingskosten in Deurne zijn met 10,15 euro het laagst.

Spoedaanvraag

De meeste gemeenten zitten op één lijn wat betreft de aanvullende kosten bij spoedaanvragen. Veel gemeenten rekenen hiervoor namelijk een toeslag die rond de 34 euro schommelt. Maar er zijn uitzonderingen. Zo rekenen de gemeenten Nijmegen, Hof van Twente en Etten-Leur hiervoor bedragen van boven de 40 euro.

Totaalkosten

Doordat gemeenten zelf verschillende kosten rekenen bij verlies of diefstal van een rijbewijs, lopen de totale kosten voor een nieuw rijbewijs flink uiteen. In Veldhoven krijg je voor een totaalbedrag van 32,95 euro een nieuw rijbewijs. In Arnhem kost het je in totaal 102,45 euro. De totaalkosten voor een vervangend rijbewijs met spoed liggen in Veldhoven op 67,05 euro en in Arnhem maar liefst op 136,55 euro.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Fri, 20 Dec 2019 07:45:25 +0000

Er rijden 8,5 miljoen auto’s op de Nederlandse wegen

Het aantal personenauto’s is in bijna een eeuw tijd toegenomen met een ruime factor 200. In 1927 reden er 41.000 auto’s rond, nu zijn dat er 8,5 miljoen. Dit hangt onder meer samen met de groei van de bevolking, inkomens, en het woon-werkverkeer.

De cijfers komen van het CBS. Bij de eerste uitgave van de statistiek rondom motorvoertuigen in 1927 zijn 41.000 personenauto’s geregistreerd, in 1939 was het aantal al meer dan verdubbeld. Toen reden er 98.000 auto’s op de Nederlandse wegen. De Tweede Wereldoorlog onderbrak de groei. In 1949 werd de grens van 100.000 personenauto’s bereikt. In 1965 waren er 1 miljoen, vier jaar later 2 miljoen. In 2019 staat de teller op 8,5 miljoen personenauto’s.

Veel meer forensen

Een stimulans voor de naoorlogse vraag naar auto’s was de ontwikkeling van het forensen, het woon-werkverkeer. Het aantal buiten de woongemeente werkzame personen nam toe van 544.000 (in 1947) naar 1,1 miljoen (in 1960) tot 1,6 miljoen (in 1971): een verdrievoudiging. De woningnood was een factor, maar ook de spreiding van industrievestigingen en de afnemende agrarische werkgelegenheid droegen bij aan de forensenstroom. Toen tegen het einde van de jaren zestig de woningnood in de kleinere gemeenten oploste en tegelijkertijd de woonmilieus in de grote gemeenten achteruitgingen, gingen steeds meer mensen buiten de stad wonen.
De woon-werkstromen zijn sindsdien flink gegroeid. In 1947 werkte 15 procent van de beroepsbevolking buiten de woongemeente, in 1960 was dat 27 procent en in 1971 34 procent. In 2017 was het aandeel forensen onder werknemers toegenomen tot 63 procent.

De eerste files

De auto maakte het bovendien mogelijk om tegemoet te komen aan het verlangen naar vrijheid, en de toegenomen vrije tijd. Mensen trokken er met de auto op uit. Al in de jaren vijftig ontstonden de files, die aanvankelijk een vrijetijdsverschijnsel waren: opstoppingen op de wegen in de weekenden, tijdens hoogtijdagen met Pasen en Pinksteren en in de zomervakanties. De auto was een begerenswaardig product waarvoor het bestedingspatroon graag werd aangepast.

Bijna 1 auto per 2 inwoners

De relatieve groei van de het autopark is zeker zo indrukwekkend. Het voor bevolkingsgroei gecorrigeerde aantal auto’s groeide van 12 personenauto’s per duizend inwoners in 1950, naar 41 auto’s per duizend inwoners in 1960. Begin 2019 stond de teller op 494, dat is bijna 1 personenauto op elke 2 inwoners.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Fri, 20 Dec 2019 06:17:24 +0000

Autobanden oppompen gaat in de praktijk vaak niet goed

Zelf je autoband oppompen blijkt in de praktijk vaak niet tot de gewenste bandenspanning te leiden. Dat blijkt uit onderzoek van CE Delft. Uit een praktijkmeting onder 92 gebruikers van gangbare pompen bij tankstations blijkt dat na het oppompen van de autobanden de bandenspanning gemiddeld met slechts 0,2 bar is toegenomen. De gebruiker verwacht echter een vermeerdering van 0,4 bar.

In ruim een derde van de gevallen verlagen gebruikers onbedoeld de bandenspanning van minimaal een van de banden. Dit komt omdat de bandenspanning bij aanvang hoger was dan de spanning die op de pomp is ingesteld. De praktijkmeting toont tevens aan dat gebruikers correctiefactoren voor winterbanden, warme banden en buitentemperatuur niet kennen of niet toe passen. Bovendien geeft in enkele gevallen de pompinstallatie een foutmelding. Deze melding heeft echter dezelfde pieptoon als wanneer de band op spanning is. Daardoor ontstaat verwarring, omdat gebruikers ten onrechte stoppen met pompen omdat zij het geluidssignaal per definitie als positief beschouwen.

Na het oppompen is de spanning van bijna de helft van alle autobanden lager dan de adviesspanning. Bij nagenoeg alle luchtpompen waar de praktijkproef is gedaan was voorlichting met een instructiesticker aanwezig vanuit de gedragscampagne ‘Kies de Beste Band’.

Klimaatakkoord

Wanneer de pomp beter gebruikt zou worden, kan dit tot een CO2-reductie leiden van maximaal 0,28 Mton CO2 per jaar op landelijk niveau. Daarnaast levert het een brandstofkostenbesparing van 190 miljoen euro per jaar op. Dat blijkt uit het onderzoek van CE Delft. Indirect leiden de daling van de brandstofproductie (als gevolg van het lagere brandstofverbruik) en een langere levensduur van de banden jaarlijks tot iets minder dan 0,1 Mton CO2 besparing.

Het Klimaatakkoord wil dat in 2030 50 procent meer mensen met de juiste bandenspanning rijden om zo CO2 te reduceren. Het is aan te raden om te onderzoeken of er meerdere manieren dan voorlichting zijn om suboptimaal gebruik van reguliere luchtpompen te voorkomen.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 19 Dec 2019 17:01:54 +0000

Beginnend bestuurder met slok op rijdt 120 km/u door woonwijk

Een automobilist in Middelburg heeft het op eerste kerstdag wel heel bont gemaakt. De beginnend bestuurder werd binnen de bebouwde kom betrapt op snelheden tot 120 km/u. Hij bleek bovendien vier keer meer gedronken te hebben dan is toegestaan.

Een motoragent wilde woensdagochtend rond 06.15 uur een personenauto controleren. De auto reed op een nogal ‘opvallende manier’ over de Blauwedijk in Middelburg en ging vervolgens met hoge snelheid de Schroeweg op. De agent reed achter de auto aan en zag hoe de bestuurder zijn snelheid bleef verhogen. De auto reed met ongeveer 100 kilometer per uur de Statenlaan in. Toen de agent de automobilist een stopteken gaf werd de snelheid alleen maar hoger en waren er uitlopers tot 120 kilometer per uur. De achtervolging ging verder. Aan de Johan van Reigersbergstraat zette de bestuurder de auto in een parkeervak en rende er vervolgens vandoor.

De man werd even later op het Meiveldpad aangehouden door de politie. Hij is ingesloten in een politiecellencomplex. Daar heeft hij een verklaring afgelegd en is hij ’s middags weer naar huis gestuurd. De auto waarin hij had gereden is, na overleg met de Officier van Justitie, in beslag genomen vanwege het asociale rijgedrag van de bestuurder. Het rijbewijs van de man (beginnend bestuurder) is ingevorderd omdat hij bijna vier keer teveel gedronken had. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt. Daarna vindt nog overleg plaats met de Officier van Justitie over de verdere afhandeling van de zaak.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Fri, 27 Dec 2019 08:42:12 +0000

‘Meer dan 10 procent van de nieuwe auto’s in 2020 elektrisch’

Het aantal elektrische auto’s neemt volgend jaar snel toe. Dat voorspellen RAI Vereniging, BOVAG en RDC. Volgens de brancheorganisaties is tien procent van de auto’s die in 2020 verkocht worden elektrisch. De Tesla Model 3 was het best verkochte automodel van de maand november. Volkswagen blijft het meest populaire merk in de verkoopstatistieken.

In november werden in totaal 39.514 nieuwe auto’s geregistreerd, een stijging van 14,2 procent ten opzichte van november 2018 (34.608). In totaal zijn er dit jaar 404.149 nieuwe auto’s geregistreerd. Dat is een daling van 4,6 procent vergeleken met vorig jaar. Toen kwam de teller de eerste elf maanden van het jaar uit op 423.688.

De stijging van het aantal registraties in november geeft net als oktober dit jaar een vertekend beeld, benadrukken de brancheorganisaties. De registraties in november 2018 lagen met 34.608 stuks namelijk een stuk lager dan in november 2017. “In die maand stond de teller op 37.569 registraties. De dip in november 2018 was het gevolg van het grote aantal registraties tot 1 september 2018 van auto’s die door de invoering van de nieuwe WLTP-emissietest per 1 september anders niet meer verkocht konden worden. Dit effect is nu verdwenen.”

Lichte daling in 2020

RAI Vereniging en BOVAG verwachten over heel 2019 430.000 nieuwe personenauto’s te registreren. Voor komend jaar voorspellen de organisaties een lichte daling en worden er naar verwachting 425.000 nieuwe auto’s geregistreerd. Waarschijnlijk is minimaal een op de tien verkochte nieuwe auto’s in 2020 een elektrische auto.

De vijf meest geregistreerde automerken in de maand november zijn Volkswagen, Tesla, Renault, KIA en Toyota. De bestverkochte auto is de Tesla Model 3, gevolgd door de VW Polo, de Renault Clio, de KIA Niro en de Toyota Aygo.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Fri, 27 Dec 2019 06:34:59 +0000

Nieuwe Seats ‘communiceren’ met verkeerslichten

Automerk Seat koppelt nieuwe auto’s aan verkeerslichten en het verkeersinformatiecentrum. Bestuurders weten dus op voorhand of het stoplicht op groen staat en of er een vertraging is op de weg. Hetzelfde systeem stuurt ook informatie over incidenten op de snelweg in realtime naar de auto, zonder noodzakelijke informatieborden, waarmee auto en infrastructuur via de cloud verbonden zijn.  

De technologie van de auto die voor dit project wordt gebruikt, verbindt het model met zijn omgeving. De auto ontvangt informatie die de verkeersautoriteit in de cloud uploadt, waarmee de bestuurder in realtime kan reageren op datgene dat vóór hem te wachten staat. Een specifiek onderdeel van dit project is het koppelen van auto’s aan verkeerslichten. Die laatste sturen een signaal over hun actuele status en het moment waarop ze van kleur gaan verspringen naar de cloud van de verkeersinstantie. De auto ontvangt die informatie en waarschuwt de bestuurder op basis van de rijsnelheid over de veranderende status. Wanneer een verkeerslicht op rood gaat springen, kunnen bestuurders op voorhand al snelheid minderen, alvorens ze bij het verkeerslichten arriveren.

Rood, groen of oranje?

Bij het naderen van een verkeerslicht is op een scherm in de auto te zien of het licht bij aankomst op rood, groen of oranje staat. Het systeem berekent daarbij de afstand tot het verkeerslicht op basis van de gereden snelheid. Met het oog op veiligheid werkt het systeem alleen indien de auto de snelheidslimiet niet overschrijdt. Sterker nog, bij te hoge snelheden geeft het systeem juist geen verkeerslichtinformatie, om bestuurders te stimuleren om veilig en met beleid te rijden.

“Met dit project zetten we een eerste belangrijkste stap voorwaarts om auto’s te verbinden met de infrastrucuur,” verklaart Jordi Caus, Hoofd Urban Mobility Concepts bij Seat. “We zijn gestart met het integreren van informatiefuncties, maar met de toekomstige autonoom rijdende auto in het achterhoofd kunnen we de auto in gevaarlijke situaties ook zelf laten ingrijpen.”

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Tue, 24 Dec 2019 08:20:11 +0000